Er is een groot tekort aan beschikbare woonruimte. Wij begrijpen dat wanneer je eindelijk een mogelijke woning hebt gevonden en de bank vervolgens aarzelt om jou een lening te verstrekken dat je dan op zoek gaat naar een oplossing. Sommige “oplossingen” kunnen je echter in grote problemen brengen.

De bank moet zeker zijn

Wanneer je bij een bank een hypothecaire geldlening wilt sluiten zal de bank veel informatie van je vragen. De bank heeft hiervoor meerdere redenen. Op de eerste plaats zal zij zeker willen weten dat, wanneer jij de lening onverhoopt niet kan terugbetalen, de waarde van het pand waarop de hypotheek wordt verstrekt hoog genoeg is. Als eigenaar van de woning geef je namelijk de bank het recht om de woning te verkopen wanneer jij niet langer in staat bent de hypotheeklasten te betalen.
De bank heeft ook nog te maken met eisen die de wet stelt. Kort gezegd komen deze eisen erop neer dat de bank, voordat zij een lening mag verstrekken, uitgebreid onderzoek moet doen of er voldoende inkomen is om de lasten van die lening, rente en aflossing, te betalen. Voert de bank dit onderzoek niet goed uit, dan loopt de bank het risico hoge boetes te krijgen. Deze kunnen snel in de miljoenen euro’s lopen.


De bank heeft ook nog te maken met eisen die de wet stelt. Kort gezegd komen deze eisen erop neer dat de bank, voordat zij een lening mag verstrekken, uitgebreid onderzoek moet doen of degene die de lening aanvraagt in de toekomst voldoende inkomen heeft om de lasten van die lening, rente en aflossing, te betalen. Voert de bank dit onderzoek niet goed uit, dan loopt de bank het risico hoge boetes te krijgen. Deze kunnen snel in de miljoenen euro’s lopen.

Veel informatie is nodig

Bij hun onderzoek naar de vraag of het aangevraagde krediet voor de klant, ook in de toekomst, verantwoord is, kijken banken bijvoorbeeld of de klant een vaste arbeidsovereenkomst heeft en daarmee een stabiel inkomen. Bij een hoger salaris zal de bank meestal bereid zijn een hoger bedrag te lenen dan bij een lager salaris. Ook wordt gekeken of de klant misschien al bepaalde, andere schulden heeft die in de toekomst moeten worden afgelost. Is de klant ondernemer dan zal de bank de financiële resultaten van de onderneming over een reeks van jaren willen bekijken.

Een van de taken van ons kantoor tijdens het traject van een hypotheekaanvraag, is jou te helpen om alle informatie te verzamelen en op goede wijze aan de bank aan te bieden.

Informatie veranderen

Wanneer iemand die graag een woning kan en wil kopen weet dat bepaalde informatie voor de bank reden is om de benodigde lening niet te verstrekken, kan de gedachte opkomen om de aan te leveren informatie “te veranderen”. Bijvoorbeeld door de tijdelijke arbeidsovereenkomst op papier te wijzigen in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Of door het salarisoverzicht aan te passen naar een hoger salaris dan in werkelijkheid het geval is, of door bepaalde bestaande schulden te verzwijgen.

Gevolgen kunnen heel ernstig zijn

“Veranderen van informatie”. Het klinkt misschien onschuldig. Maar dat is het niet. In artikel 225 van het wetboek van strafrecht wordt dit als “valsheid in geschrifte” gezien. Ontdekt de bank dat zij op basis van de vervalste gegevens de lening heeft verstrekt dan is de kans groot dat de volgende maatregelen worden genomen:

  • De bank doet aangifte van verduistering waardoor er een strafrechtelijke procedure kan starten.
  • De bank zal de hypotheekovereenkomst opzeggen waardoor de klant gedwongen wordt de lening direct terug te betalen. Dat zal meestal alleen kunnen wanneer de klant bij een andere bank een nieuwe hypotheek kan afsluiten.
  • Bij een vervroegde aflossing van de lening, ook al is dit de eis van de bank, mag de bank in deze situatie toch een boeterente in rekening brengen. Die kan vele duizenden euro’s bedragen.
  • De bank zal de poging tot hypotheekfraude melden in een register waartoe alle banken toegang hebben. De kans dat een andere bank de noodzakelijke, nieuwe lening zal verstrekken is daardoor heel klein. Gedwongen verkoop van de woning is dan vaak de enige mogelijkheid om de lening aan de bank terug te betalen.
  • Doordat de registratie maximaal 8 jaar in het register zal blijven staan kan dit betekenen dat wie op basis van vervalste informatie een hypotheek heeft proberen te krijgen, daar 8 jaar lang last van heeft, bijvoorbeeld bij het afsluiten van verzekeringen of leningen.

Onze taak is ook klanten tegen zichzelf te beschermen

Het mag duidelijk zijn dat ons kantoor op geen enkele wijze meewerkt aan hypotheekfraude. Wij zien het ook als onze taak om onze klanten tegen zichzelf te beschermen. Wat voor de klant een onschuldig “leugentje om bestwil” kan lijken, kan in de praktijk enorme negatieve gevolgen voor de klant en zijn gezin opleveren. Dat willen wij voorkomen.

Ons advies: wees eerlijk naar ons! Misschien zijn er inderdaad factoren die banken doen aarzelen om een lening te verstrekken. Bijvoorbeeld het feit dat er (nog) geen arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is. Ons vak is om dan toch te kijken wat dan wel mogelijk is en met de bank in gesprek te gaan onder welke voorwaarden de lening mogelijk toch verstrekt kan worden.

Vergelijkbare berichten